Specifiëren beton

De norm NBN B15-001

De norm ‘Beton – Prestaties, productie, verwerking en conformiteitcriteria’, is gebaseerd op de Europese norm ENV 206 en heeft betrekking op de betontechnologie. Het document bevat duidelijke eisen in verband met de bestanddelen, de samenstelling, de duurzaamheid en de verwerking van beton. Het geeft richtlijnen om beton voor te schrijven en te controleren.

De norm geldt voor ongewapend, gewapend en voorgespannen beton, bestemd voor gebouwen en kunstwerken.Voor complexe constructies en voor wegen (inclusief lineaire elementen) kunnen bijkomende of eventueel afwijkende eisen nodig zijn voor zover zij niet in tegenstrijd zijn met de eisen inzake veiligheid en duurzaamheid van de constructie.

Deze norm is van toepassing op stortklaar beton en beton aangemaakt op de bouwplaats. Hij geldt ook voor in de fabriek vervaardigd beton voor prefab elementen (tenzij de productnormen van deze elementen andersluidende bepalingen bevatten).

Bestellen van norm NBN B15-001

Beton met gespecificeerde eigenschappen

De norm voorziet 2 manieren om een beton te specificeren. De eerste manier, de meest actuele, laat de gebruiker toe de gewenste prestaties voor te schrijven. Men spreekt dan van “een beton met gespecificeerde eigenschappen voorschrijven”.

Daartoe vermeldt de gebruiker (architect, studiebureau, aannemer of bouwheer) vier basisgegevens en eventueel aanvullende gegevens.

De basisgegevens moeten bij het voorschrijven van elk beton worden aangeduid. De norm noemt er vier:

  • A sterkteklasse
  • B duurzaamheid
  • C consistentieklasse
  • D nominale maximum korrelgrootte
  • Aanvullende gegevens (E) moeten alleen worden vermeld indien de verwerking van het verse beton dit vereist, of indien het verharde beton specifieke prestaties moet vervullen.
  • een beton met gespecificeerde eigenschappen voorschrijven
  • beschrijvende tekst “beton” in te lassen in de lastenboeken

Productieproces

De installaties zijn van recente datum en bijzonder nauwkeurig. Alle doseringen en mengsels worden door de automatische besturingen zeer nauwlettend gecontroleerd en de minste afwijking wordt bij de eerstvolgende weegbeurt onmiddellijk bijgesteld.

Dispatching

De productie van het beton en van de mengsels wordt gedirigeerd vanuit de volautomatische dispatching. De bestellingen van de klanten worden hier omgezet in een hele reeks opdrachten, voor de productie en voor de bestuurders van de mixers.Op de schermen van de centrale computer zie je heel precies wat de centrale vandaag, morgen en de volgende week zal aankunnen, hoe groot het volume van de bestellingen is, wat en hoeveel er al geleverd is, wat nog moet worden geproduceerd en vervoerd… pure hightech, die een ingewikkeld productie -en verdeelproces simpel maakt. De geautomatiseerde dispatching is bemand van 6 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds.

Bedieningskamer

Vanuit de dispatching vertrekken volautomatisch, via datacommunicatie, de instructies naar de “synoptische” bedieningskamer van de twee mengtorens. Het productiesysteem van iedere menger en van alle bijhorende apparatuur wordt hier op schematisch ingedeelde bewaking- en bedieningsborden weergegeven. De operateur ziet in één oogopslag hoe de zaken staan. Hij stuurt het productieproces, hij “bewaakt” de installatie en controleert de goede werking en staat in voor het bijvullen van de voorraden.

Mengtorens

Ook in de 2 productietorens is alles geautomatiseerd. In deze installaties worden de grondstoffen gedoseerd en afgewogen en gemengd in de betonmenger. De kleinste heeft een mengcapaciteit van 2,25 m3 en wordt verticaal beladen. De grotere mengtoren mengt 3 m3 in één bewerking en wordt van buitenaf beladen via een grote transportband. Een grote wiellader staat in voor de bijvulling van de voorraden.

Levering

Service betekent ook stipte levering conform aan de eisen van de klant. OBC staat garant voor een snelle en betrouwbare levering. Het rollend materieel bestaat uit 14 mixers en 2 kippers. Wij verzorgen de plaatsing van het beton op de werf met eigen en ingehuurde betonpompen. Aldus kunnen wij een pomp ter beschikking stellen aangepast aan de werfomstandigheden.

Bestanddelen beton

Bij OBC worden jaarlijks enorme hoeveelheden cement, zand en granulaten (grind) verwerkt. In het kader van de hoge productienormen en kwaliteitseisen die men hier hanteert wordt de aankoop van deze grondstoffen grondig bestudeerd. Uitsluitend eersterangs materiaal komt in aanmerking voor de productie van het stortklaar beton en van de verschillende mengsels. De samenwerking op technologisch vlak tussen onze specialisten en die van onze leveranciers enerzijds én met onze klanten anderzijds is zeer belangrijk.

Beton is een typisch bouwmateriaal dat stortklaar of als geprefabriceerd product kan worden geleverd. De fysische eigenschappen van het beton hangen dus af van de karakteristieken van de granulaten en van de cementpasta. (cement en water).